مبانی نظری پژوهش

در این گروه مبانی نظری پژوهش برای متغیرها اعمال می شود.

مطالب مرتبط:

مبانی نظری پژوهش
ادبیات پژوهش
پیشینه پژوهش
ادبیات تحقیق

Theoretical fundamentals of research
Research literature
History Research
research literature