پژوهشی

  • 4 فایل های رایگان در این گروه
خودآگاهی را تعریف کنید - تفکر هفتم / خودشناسی را تعریف کنید- تفکر هشتم
خودآگاهی را تعریف کنید - تفکر هفتم / خودشناسی را تعریف کنید- تفکر هشتم

خودآگاهی: خودآگاهی یعنی فرد به ابعاد چهارگانه شخصیتی خود آگاه باشد (بعد جسمانی- بعد روانی- بعد اجتماعی- بعد معنوی) در این بخش جدول راهنمای تکمیل درس خودآگاهی در درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم نیز آمده است و به صورت رایگان قابل دانلود می باشد.

نحوه منبع نویسی پایان متن درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم (متوسطه دوره اول)
نحوه منبع نویسی پایان متن درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم (متوسطه دوره اول)

منبع نویسی پایان متن درس تفکر و سبک زندگی پایه هفتم و هشتم (متوسطه دوره اول)

موضوعات پژوهش علمی چارچوب دار – ویژه درس تفکر و سبک زندگی  برای دانش آموزان متوسطه دوره اول
موضوعات پژوهش علمی چارچوب دار – ویژه درس تفکر و سبک زندگی برای دانش آموزان متوسطه دوره اول

انواع موضوعات پژوهش علمی چارچوب دار – ویژه درس تفکر و سبک زندگی برای دانش آموزان متوسطه دوره اول