تحقیق و پژوهش

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته روانشناسی بالینی

 • 3092

موضوعات پیشنهادی برای پایان نامه رشته روانشناسی بالینی

ب‍ازت‍وان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر در ک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ائ‍ص‌ ت‍وج‍ه‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ / ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ( ن‍وع‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌(
اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ اث‍ر گ‍ذار در ع‍ود س‍وء م‍ص‍رف‌ ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ م‍واد اف‍ی‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌
ن‍ق‍ش‌ طرح‍واره‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ن‍اک‍ی‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌
س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ع‍لای‍م‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا س‍رش‍ت‌ و م‍ن‍ش‌
راب‍طه‌ ت‍ع‍ارض‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ا اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در م‍ردان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ه‍ف‍ت‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍ل‍ون‍ی‍ن‍ج‍ر
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍ور ذه‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ درد ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رده‍ای‌ روان‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ک‍م‍ر درد م‍زم‍ن‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ خ‍اطره‌ پ‍ردازی‌ ان‍س‍ج‍ام‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍رک‍ز ص‍ادق‍ی‍ه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ رون‍د ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ف‍ه‍وم‌ در ک‍ودک‍ان‌
وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍ک‍ل‌ گ‍ی‍ری‌ م‍ف‍ه‍وم‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در ای‍ران‌
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ درون‍ی‌ ب‍رون‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ خ‍ص‍وص‍ی‍ات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ گ‍روه‍ی‌ از م‍ادران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در ای‍ران‌
پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍ررس‍ی‌ ارزش‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ sc م‍ی‍زان‌ در م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌
درم‍ان‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ درم‍ان‌ ک‍ارای‍ی‌ آن‍ه‍ا در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زو ف‍رن‍ی‍ک‌ ای‍ران‌
س‍ن‍ج‍ش‌ ه‍م‍خ‍وان‍ی‌ ک‍ل‍م‍ات‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌
ش‍ن‍اخ‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در روای‍ی‌ م‍ی‍زان‌ دروغ‌ س‍ن‍ج‌ در م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا در ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‍ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ان‍ف‍ع‍ال‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍رورش‍گ‍اه‍ی‌ و غ‍ی‍ر پ‍رورش‍گ‍اه‍ی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ی‍س‍واد ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ب‍ی‍س‍واد ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ رورش‍اخ‌
اث‍رات‌ م‍ح‍روم‍ی‍ت‌ از م‍ادر در اول‍ی‍ن‌ س‍ال‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ک‍ودک‌.
ب‍ررس‍ی‌ رش‍د ق‍ض‍اوت‌ اخ‍لاق‍ی‌ در گ‍روه‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ ب‍ی‍م‍اری‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ادر ارت‍ب‍اط ب‍ا م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ رون‍د روان‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ در ک‍رم‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ رش‍د م‍ف‍ه‍وم‌ زن‍دگ‍ی‌ در گ‍روه‍ی‌ از ک‍ودک‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اف‍ت‍راق‍ی‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ پ‍اس‍خ‍ه‍ای‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ا اف‍راد س‍ال‍م‌ ب‍وس‍ی‍ل‍ه‌آزم‍ون‌ رورش‍اخ‌
ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ در ش‍ی‍وه‌ ت‍ف‍ک‍ر ان‍ت‍زاع‍ی‌ و ان‍ض‍م‍ام‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌
ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ و ف‍ش‍ار در ه‍م‍س‍ران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‌ در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا ه‍م‍س‍ران‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ س‍ال‍م‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‍ی‌ و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد در درم‍ان‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌(ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ح‍س‍اس‍ی‍ت‌ زدای‍ی‌ از طری‍ق‌ ح‍رک‍ات‌ چ‍ش‍م‍ی‌و پ‍ردازش‌ م‍ج‍دد در درم‍ان‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ از ض‍رب‍ه‌ ن‍اش‍ی‌ از ج‍ن‍گ‌ در ب‍ی‍ن‌ ج‍ان‍ب‍ازان‌
ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ ق‍ب‍ل‌ و ب‍ع‍داز ک‍ارگ‍زاری‌ پ‍ی‍س‌ م‍ی‍ک‍ر(ب‍اطری‌ ق‍ل‍ب‌)
ت‍اث‍ی‍رآرم‍ی‍دگ‍ی‌ ع‍ض‍لان‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ ح‍الات‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ واض‍طراب‌ م‍راق‍ب‍ی‍ن‌م‍ع‍ل‍ول‍ی‍ن‌ م‍رک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ وردآورد س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ وم‍ی‍زان‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ ازح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دراج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دراف‍راد۱۵-۲۵ س‍ال‍ه‌ اق‍دام‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ ب‍ه‌ خ‍ودک‍ش‍ی‌ ش‍ه‍رای‍لام‌
ن‍ق‍ش‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لای‍ی‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اض‍طراب‍ی‌
ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ( ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ ) در ک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ اس‍ک‍ل‍روزی‍س‌ ( ( MS
ب‍ررس‍ی‌ م‍ش‍ک‍لات‌ و اس‍ت‍رس‍ه‍ای‌ ح‍اص‍ل‌ از داش‍ت‍ن‌ ک‍ودک‌ ن‍اش‍ن‍وا و روش‍ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ واث‍رآن‌ ب‍ر س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ در ش‍ه‍ر زاه‍دان‌
ع‍وام‍ل‌ خ‍طرس‍از خ‍ش‍ون‍ت‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ در م‍ردان‌ و زن‍ان‌ م‍ت‍اه‍ل‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ آرام‌س‍ازی‌ ک‍ارب‍ردی‌ و ب‍ازخ‍ورد زی‍س‍ت‍ی‌ پ‍اس‍خ‌ گ‍ال‍وان‍ی‍ک‍ی‌ پ‍وس‍ت‌ ب‍ره‍م‍ب‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ وزی‍س‍ت‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ف‍ش‍ارروان‍ی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ال‍گ‍وی‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ ن‍ق‍اش‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ م‍رد۲۰-۵۰ س‍ال‍ه‌ب‍ااف‍راد اف‍س‍رده‌ و س‍ال‍م‌ م‍رد ۲۰-۵۰س‍ال‍ه‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ از آزم‍ون‌ p.a.d
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ک‍ودک‍ان‌ اوت‍ی‍س‍ت‍ی‍ک‌ ۱۲ ۴ س‍ال‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارب‍رد ک‍ل‍ی‍ن‍ی‍ک‍ی‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ در ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ ض‍ای‍ع‍ات‌ م‍غ‍زی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌آن‌ ب‍ا ت‍ص‍وی‍رن‍گ‍اری‌ ب‍ه‌ روش‌ ت‍ش‍دی‍د م‍غ‍ن‍اطی‍س‍ی‌ (
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ض‍داج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍رزی‌ ب‍ااع‍ت‍ی‍اد ب‍ه‌ م‍وادم‍خ‍در(ش‍ی‍ره‌- ت‍ری‍اک‌ ه‍روئ‍ی‍ن‌) درم‍ردان‌ ۱۸ ت‍ا ۳۵ س‍ال‍ه‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ب‍ان‍وان‌ م‍ع‍ل‍ول‌ (ج‍س‍م‍ی‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ ) و غ‍ی‍ر م‍ع‍ل‍ول‌ م‍ق‍ی‍م‌ در م‍راک‍ز ش‍ب‍ان‍ه‌روزی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ش‍م‍ی‍ران‍ات‌ ت‍ه‍ران‌

ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ زم‍ان‌ اق‍ام‍ت‌ ب‍ا م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و م‍ک‍ان‍ی‍س‍م‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا ای‍ن‌ ح‍الات‌ در زن‍ان‌ و دخ‍ت‍ران‌ م‍رک‍ز ب‍ازپ‍روری‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ی‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لال‌ ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ ش‍ه‍ر س‍ن‍ن‍دج‌ درس‍ال‌۱۳۷۷
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ در ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ م‍ن‍طق‍ه‌ ۱۶ ت‍ه‍ران‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ اع‍ت‍ی‍اد
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ و ع‍ام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ روان‌ ن‍ژن‍د گ‍رائ‍ی‌ در س‍ازگ‍اری‌ ب‍ا درد م‍زم‍ن‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ی‍زان‌ رض‍ای‍ت‌ از زن‍دگ‍ی‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ دو گ‍روه‌ ک‍ودک‍ان‌ پ‍س‍ر ۱۰-۱۲س‍ال‍ه‌ ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ا ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ اخ‍ت‍لال‌ رف‍ت‍اری‌
ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍رس‍وره‍ای‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ح‍ورچ‍ه‍ارDSM-IV در دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ س‍ب‍زوار

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ اض‍طراب‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دائ‍ی‌ ش‍ه‍ر ب‍وک‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط وی‍ژگ‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ س‍خ‍ت‌ روئ‍ی‌ و ح‍م‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ف‍رس‍ودگ‍ی‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ م‍راک‍ز ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ ش‍ی‍راز
ک‍ارائ‍ی‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍در- گ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ در س‍رن‍د س‍ال‍م‍ن‍دان‌ س‍ال‍م‌ و ض‍ای‍ع‍ه‌ م‍غ‍زی‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ آم‍وزش‍ی‌ ن‍ق‍ش‍ه‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ و ت‍داوم‌ آن‌ ب‍ر پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ درس‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ پ‍ای‍ه‌ س‍وم‌
راب‍طه‌ م‍ی‍ان‌ ان‍واع‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ ف‍رزن‍د پ‍روری‌ وال‍دی‍ن‌ و ن‍گ‍رش‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ب‍ا ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍گ‍اه‌ وس‍واس‌ اج‍ب‍اری‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍ازآم‍وزی‌ ت‍وج‍ه‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ت‍وج‍ه‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ طرد در اف‍راد اج‍ت‍م‍اع‌ م‍دار ب‍ا خ‍ل‍ق‌ اف‍س‍رده‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ طرح‍واره‌ درم‍ان‍ی‌ در درم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌ خ‍وی‍ی‌ : ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ، ن‍اام‍ی‍دی‌، طرح‍واره‌ ن‍اس‍ازگ‍ار اول‍ی‍ه‌ ، اف‍زای‍ش‌ ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ و خ‍ودک‍ارآم‍دی‌
س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ دوره‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ و راب‍طه‌ آن‌ ب‍ا م‍زاج‌ و م‍ن‍ش‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ اض‍م‍ح‍لال‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ طول‌ م‍دت‌ و ت‍ع‍داد ح‍م‍لات‌ روان‍پ‍ری‍ش‍ی‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ای‌ غ‍ی‍ر پ‍اران‍وی‍ی‍د
اخ‍ت‍لالات‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا س‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد در ن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍ررس‍ی‌ ب‍رای‌ س‍رن‍د اخ‍ت‍لالات‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ و ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌ س‍ل‍وک‌ -اف‍س‍ردگ‍ی‌
ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‍ه‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر ع‍م‍ل‍ک‍رد ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ت‍اد ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ چ‍ن‍د وج‍ه‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌ س‍وت‍ا۲- (۲-mmpi)
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ وس‍طوح‌ اض‍طراب‌ در ب‍ی‍م‍اران‌ زن‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌  ج‍ب‍ری‌ و گ‍روه‌ ع‍ادی‌
ب‍ررس‍ی‌ اث‍رات‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ردی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ق‍ی‍م‌ خ‍ان‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ ن‍ی‍ش‍اب‍ور
س‍اخ‍ت‍ار اب‍ع‍ادی‌ ن‍ش‍ان‍گ‍اه‌ واب‍س‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ س‍ی‍گ‍ار و راب‍طه‌ ش‍دت‌ واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ا اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ب‍ررس‍ی‌ س‍وگ‍ی‍ری‌ ح‍اف‍ظه‌ آش‍ک‍ار در خ‍ص‍ی‍ص‍ه‌ اض‍طراب‌ واخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ اج‍ب‍اری‌
ه‍م‍ب‍ودی‌ اخ‍ت‍لال‌ دوق‍طب‍ی‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌ و اخ‍ت‍لال‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌، س‍ی‍م‍ای‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ی‍م‍اران‌ دوق‍طب‍ی‌ ن‍وع‌ ی‍ک‌ ب‍ا و ب‍دون‌ اخ‍ت‍لال‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ( ک‍ارک‍رد ت‍وج‍ه‌ ) در ران‍ن‍دگ‍ان‌ ح‍ادث‍ه‌ س‍از
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارک‍رد ح‍اف‍ظه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ک‌ ب‍ا ش‍روع‌ در ن‍وج‍وان‍ی‌ وب‍زرگ‍س‍ال‍ی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ روده‌ ت‍ح‍ری‍ک‌ پ‍ذی‍ر ب‍ا اف‍راد ع‍ادی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‌ آزار ب‍ا م‍ادران‌ غ‍ی‍ر ک‍ودک‌ آزار در پ‍س‍ران‌ ۱۲ ت‍ا ۱۵س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍وی‍ت‌ و س‍لام‍ت‌ روان‍ی‌ در اوای‍ل‌ و اواس‍ط ن‍وج‍وان‍ی‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ ردم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ غ‍ن‍ی‌ ش‍ده‌ ب‍ا زوج‌ درم‍ان‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ زوج‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ رض‍ای‍ت‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در ن‍وج‍وان‍ان‌ اف‍س‍رده‌ و ب‍ه‍ن‍ج‍ار
ادراک‌ خ‍ود در ن‍وج‍وان‍ان‌ آزاردی‍ده‌ وآزارن‍دی‍ده‌ ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ دردو ن‍اح‍ی‍ه‌۱۱- ۶ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ت‍اث‍ی‍ر ت‍ح‍ری‍ک‍ات‌ ح‍س‍ی‌ ب‍ر م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ح‍رک‍ت‍ی‌ درش‍ت‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌
وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ م‍ادران‌ ب‍ی‍م‍اران‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رون‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‍ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ اع‍ت‍ی‍اد و ن‍ی‍م‍رخ‌ روان‍ی‌ اف‍راد م‍ع‍ت‍اد در م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ب‍ا اف‍راد غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد در م‍راک‍ز خ‍ود م‍ع‍رف‌ اس‍ت‍ان‌ ب‍وش‍ه‍ر
ب‍ررس‍ی‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ارت‍ب‍اط ب‍ی‍ن‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ در م‍ع‍ت‍ادی‍ن‌ ب‍ه‌ ت‍ری‍اک‌ خ‍ود م‍ع‍رف‌ ۳۰-۳۶ س‍ال‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ ف‍راوان‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در زن‍ان‌ زن‍دان‍ی‌ ش‍ه‍ر ک‍رج‌ در س‍ال‌۱۳۸۲
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ (درون‍گ‍رائ‍ی‌ ب‍رون‍گ‍رائ‍ی‌ و ه‍ی‍ج‍ان‌ طل‍ب‍ی‌ ) در واب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍ی‍ک‍وت‍ی‍ن‌
ک‍ارک‍رد خ‍ان‍واده‌ در ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‍ی‌ / ک‍م‍ب‍ود ت‍وج‍ه‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ پ‍دران‌ م‍ع‍ت‍اد و ک‍ودک‍ان‌ دارای‌ پ‍دران‌ غ‍ی‍ر م‍ع‍ت‍اد
ت‍اث‍ی‍رروان‌ درم‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ گ‍روه‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌ درک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ واث‍رای‍ن‌ درم‍ان‌ ب‍رس‍ب‍ک‌ اس‍ن‍ادی‌ ون‍گ‍رش‌ ه‍ای‌ ن‍اک‍ارآم‍د
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍ر آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ر ت‍غ‍ی‍ی‍ر ن‍گ‍رش‌ ج‍ن‍س‍ی‌ زوج‍ی‍ن‌ در ش‍رف‌ ازدواج‌
ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‌ی‌ ،ش‍دت‌ درد ادراک‌ ش‍ده‌ و ن‍ات‍وان‍ی‌ ح‍اص‍ل‌ از درد در م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌ آرت‍رئ‍ی‍ت‌ رم‍ات‍وئ‍ی‍د
ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍ر ع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ن‍وج‍وان‍ان‌
ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍رع‍زت‌ ن‍ف‍س‌ ورواب‍ط ب‍ی‍ن‌ ف‍ردی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ پ‍س‍رب‍ی‌ س‍رپ‍رس‍ت‌ س‍اک‍ن‌ م‍وس‍س‍ات‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌
ن‍ق‍ش‌ آم‍وزش‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ خ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ دخ‍ت‍ر ۱۵ ۱۸ س‍ال‍ه‌ درک‍اه‍ش‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ری‌
ب‍ررس‍ی‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ / روان‍ی‌ م‍ردان‌ ه‍م‍س‍ر آزاردر ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ خ‍ان‍وادگ‍ی‌ م‍وث‍ر ب‍ر ف‍رار دخ‍ت‍ران‌ م‍ج‍رد  ۱۵ ۱۸ س‍ال‍ه‌ س‍اک‍ن‌ در م‍رک‍ز م‍داخ‍ل‍ه‌ در ب‍ح‍ران‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ -اه‍واز۱۳۸۱ ( ب‍ه‌ ص‍ورت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ف‍راری‌ و غ‍ی‍ر ف‍راری‌ )
ع‍وام‍ل‌ اس‍ت‍رس‌ زا، راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ای‌ ون‍ش‍ان‍گ‍ان‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ در دوگ‍روه‌ ازم‍ردان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ HIV/AIDS و( HCVه‍پ‍ات‍ی‍ت‌ س‍ی‌ )
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ول‍ف‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (اس‍ن‍اده‍اوان‍ت‍ظارات‌) دررواب‍ط زوج‍ی‍ن‌ ورض‍ای‍ت‌ زوج‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍ع‍اره‌ ه‍ادرب‍ی‍م‍اران‌ اف‍س‍رده‌وم‍ق‍ای‍س‍ه‌آن‌ ب‍ااف‍راد س‍ال‍م‌
ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ان‍واع‌ ب‍درف‍ت‍اری‌ ه‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ ب‍اک‍ودک‍ان‌ درش‍ه‍رن‍ه‍اون‍د

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌اس‍ت‍رس‌ درک‍اه‍ش‌ ف‍ش‍اره‍اواف‍زای‍ش‌ ک‍ارک‍ردخ‍ان‍واده‌ ه‍م‍س‍رج‍ان‍ب‍ازان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ اس‍ت‍رس‌ پ‍س‌ ازض‍رب‍ه‌
ن‍ق‍ش‌ ب‍ازآم‍وزی‌ اس‍ن‍ادی‌ ب‍رس‍ب‍ک‌ اس‍ن‍ادی‌ واف‍زای‍ش‌ رض‍ام‍ن‍دی‌ زن‍اش‍وئ‍ی‌ درزوج‌ ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ار
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ زوج‌ درم‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ دردرم‍ان‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍رده‌خ‍وی‍ی‌
اث‍رات‌ ک‍ارب‍ردف‍ن‍ون‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ گ‍روه‌ درم‍ان‍ی‌ درب‍رخ‍ی‌ ازوی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ م‍راک‍ز ش‍ب‍ان‍ه‌روزی‌ ب‍ه‍زی‍س‍ت‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‌
م‍دل‍ی‍اب‍ی‌ خ‍وداث‍رم‍ن‍دی‌ دراف‍س‍ردگ‍ی‌ ن‍وج‍وان‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ ب‍رم‍ب‍ن‍ای‌ م‍دل‌ ع‍ام‍ل‍ی‍ت‍ی‌ ب‍ن‍دورا ازاف‍س‍ردگ‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍ر ت‍اب‌آوری‌ دراف‍راد در م‍ع‍رض‌ خ‍طرس‍وء م‍ص‍رف‌ م‍واد

اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اب‍زار وج‍ودب‍رخ‍وردک‍ارآم‍دی‌ گ‍روه‍ی‌ ازن‍وج‍وان‍ان‌ وج‍وان‍ان‌ م‍ق‍ی‍م‌ ش‍ب‍ان‍ه‌ روزی‌ ش‍ی‍راز
راب‍طه‌ س‍رش‍ت‌ وم‍ن‍ش‌ ب‍اع‍وددراف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌
پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طرن‍وج‍وان‍ان‌ ب‍راس‍اس‌اب‍ع‍ادم‍ث‍ب‍ت‌ وم‍ن‍ف‍ی‌ س‍لام‍ت‌ روان‌
ن‍ق‍ش‌ ف‍ران‍گ‍ران‍ی‌ وب‍اوره‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دراخ‍ت‍لال‌اض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ر
ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ک‍ارک‍رده‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ ون‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ وس‍واس‍ی‌ -اج‍ب‍اری‌ دراف‍رادم‍ب‍ت‍لاب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍اووس‍واس‍ی‌ -اج‍ب‍اری‌ ج‍ه‍ت‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد راه‍ک‍اره‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍رت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
ع‍وام‍ل‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ادس‍ت‌ ن‍وی‍س‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ ش‍ه‍رری‌
راب‍طه‌ ه‍م‍ب‍ودی‌ اخ‍ت‍لالات‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ک‍لاس‍ت‍ر Bواخ‍ت‍لال‌اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ ب‍اع‍وداف‍س‍ردگ‍ی‌
ن‍ش‍ان‍گ‍ان‌ روان‍ی‌ ض‍رب‍ه‌ درک‍ودک‍ان‌ زل‍زل‍ه‌زده‌ ۱۱-۱۶س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رب‍م‌

م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍روپ‍س‍رع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍رووال‍دی‍ن‌ ک‍ودک‍ان‌ ع‍ادی‌ ۱۰-۱۸ س‍ال‍ه‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌
ب‍ررس‍ی‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ م‍ح‍وری‍ک‌ DSM-IV دراف‍رادآل‍وده‌ب‍ه‌وی‍روس‌ HIV ای‍دزاس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌ ب‍ات‍اک‍ی‍دب‍رس‍وءم‍ص‍رف‌ م‍واد
ش‍ی‍وع‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آس‍ی‍ب‍ه‍ای‌ روان‍ی‌ درک‍ودک‍ان‌۱۱-۱۷ س‍ال‍ه‌ زل‍زل‍ه‌ زده‌ ش‍ه‍رب‍م‌
ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ک‍ارای‍ی‌ آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ ب‍رت‍ق‍وی‍ت‌ ه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دخ‍ت‍ر(ب‍اه‍وش‍ب‍ره‍ی‍ج‍ان‍ی‌ پ‍ای‍ی‍ن‌ )م‍ق‍طع‌ م‍ت‍وس‍طه‌ ش‍ه‍رم‍ش‍ه‍د
ت‍اث‍ی‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ااس‍ت‍ف‍اده‌ازداس‍ت‍ان‌ درک‍اه‍ش‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍اری‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دخ‍ت‍رع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍رس‍ن‍ی‍ن‌۱۳-۱۹ س‍ال‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ه‍وش‍ب‍ه‍روه‍وش‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ دردان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ردوره‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ دارای‌ وال‍دی‍ن‌ ج‍ذام‍ی‌ وغ‍ی‍رج‍ذام‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ (م‍ان‍ه‌ وس‍م‍ل‍ق‍ان‌ ) درس‍ال‌۱۳۸۴-۱۳۸۵
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وع‍وام‍ل‌ م‍وث‍رب‍رآن‌ درم‍ددج‍وی‍ان‌ م‍ردزن‍دان‌ ه‍ای‌ اس‍ت‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌۱۳۸۵
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اض‍طراب‌ وح‍رم‍ت‌ ن‍ف‍س‌ دردان‍ش‌آم‍وزان‍ی‌ ک‍ه‌ م‍وردس‍وءاس‍ت‍ف‍اده‌ج‍ن‍س‍ی‌ ق‍رارگ‍رف‍ت‍ه‌ان‍د
ک‍ودک‌ آزاری‌ ،ش‍ی‍وع‌ وان‍واع‌ ، وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ آزاردی‍ده‌ ، ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ وس‍لام‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ وال‍دی‍ن‌ آن‍ه‍ا
ب‍ررس‍ی‌ ت‍ف‍اوت‌ وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ آزم‍ون‌ ب‍ن‍درگ‍ش‍ت‍ال‍ت‌ دردوگ‍روه‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍اواف‍رادس‍ال‍م‌
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ن‍ب‍ع‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ب‍ات‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ پ‍ای‍ائ‍ی‌ (م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ (M.M.P.I
راب‍طه‌ س‍ن‍خ‍ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ درم‍ان‍گ‍ران‌ وگ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ درم‍ان‌
ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍ی‍زان‌ ش‍ی‍وع‌ اخ‍ت‍لالات‌ رف‍ت‍ارای‍ذای‍ی‌ وک‍م‍ب‍ودت‍وج‍ه‌ ،اف‍س‍ردگ‍ی‌ واض‍طراب‌ ف‍راگ‍ی‍ردرک‍ودک‍ان‌ ش‍اه‍د، م‍ح‍روم‌ازپ‍درج‍ان‍ب‍ازوع‍ادی‌ ش‍ه‍رچ‍ال‍وس‌ ب‍ااب‍راز CSI-4
م‍دل‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ م‍ص‍رف‌ م‍واددرن‍وج‍وان‍ان‌ درم‍ع‍رض‌ خ‍طرارزی‍اب‍ی‌ اث‍رآم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍رع‍وام‍ل‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ م‍ص‍رف‌ م‍واد
ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ ف‍رم‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ ب‍رای‌ ن‍م‍ون‍ه‌ای‌ ازدان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ ای‍ران‍ی‌
پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درارزش‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ ف‍رم‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ی‍ن‍ی‌ م‍ال‍ت‌ وپ‍رس‍ش‌ ن‍ام‍ه‌اف‍س‍ردگ‍ی‌ ب‍ک‌
ب‍ررس‍ی‌ ک‍ارآی‍ی‌ روش‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ دوس‍اب‍رک‍اه‍ش‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رس‍ی‍ل‌ زدگ‍ی‌ ب‍روج‍وه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ک‍لال‍ه‌ دوب‍ی‍ن‍ال‌۸۱-۸۲
ه‍ن‍ج‍اری‍اب‍ی‌ م‍ق‍ی‍اس‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ (D) پ‍رس‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ چ‍ن‍دوج‍ه‍ی‌ م‍ی‍ن‍ه‌س‍وت‍ا(MMPI2) درم‍ردان‌
ب‍ررس‍ی‌ ارت‍ب‍اط ح‍اف‍ظه‌م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ وخ‍لاق‍ی‍ت‌ دردوگ‍روه‌ازدان‍ش‌آم‍وزان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ وع‍ادی‌ روی‍ک‍ردن‍وروپ‍س‍ی‍ک‍ول‍وژی‍ک‌
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ ارزی‍اب‍ی‌ م‍ی‍زان‌ اس‍ت‍رس‌ روی‍داده‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ وت‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ درب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لاب‍ه‌ س‍رطان‌ خ‍ون‌
ب‍ررس‍ی‌ ت‍اث‍ی‍رج‍ن‍گ‌ ت‍ح‍م‍ی‍ل‍ی‌ درب‍روزاخ‍ت‍لالات‌ روان‍ی‌ ن‍زدرزم‍ن‍دگ‍ان‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍دل‌ ذه‍ن‍ی‌ طرح‍واره‌ای‌ ت‍ی‍زدل‌ وم‍دل‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ت‍داع‍ی‌ ب‍اوردر ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ت‍ف‍ک‍راف‍س‍ردگ‍ی‌ زا
راب‍طه‌ ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ب‍ت‌ ب‍ه‌م‍ص‍رف‌ م‍وادوع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‌ ازآن‌ دردخ‍ت‍ران‌ م‍ق‍طع‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‌ ش‍ه‍رت‍ه‍ران‌ درس‍ال‌ ت‍ح‍ص‍ی‍ل‍ی‌ ۱۳۸۶ -۱۳۸۵
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رک‍ارک‍رده‍ای‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ای‌ م‍زم‍ن‌ (طراح‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍اش‍رای‍ط ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ )
ت‍اث‍ی‍ر ت‍وان‍ب‍خ‍ش‍ی‌ ح‍اف‍ظه‌ و ت‍وج‍ه‌ درک‍اه‍ش‌ ن‍ق‍ای‍ص‌ ح‍اف‍ظه‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ دم‍ان‍س‌ آل‍زای‍م‍ر
ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ردل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ اخ‍ت‍لال‌ اض‍طراب‌ ج‍دای‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ وم‍ق‍ای‍س‍ه‌ س‍لام‍ت‌ روان‌ خ‍واه‍ران‌ وب‍رادران‌ ن‍وج‍وان‌ درخ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ دارای‌ ف‍رزن‍دم‍ع‍ل‍ول‌ ذه‍ن‍ی‌ وخ‍ان‍واده‌ه‍ای‌ ع‍ادی‌ درش‍ه‍رب‍ی‍رج‍ن‍د
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ وال‍دی‍ن‌ دراص‍لاح‌ رواب‍ط آزارن‍ده‌ م‍ادر ف‍رزن‍دی‌ وک‍اه‍ش‌ اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ADHD
ت‍اث‍ی‍ردوت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌ دی‍ال‍ت‍ی‍ک‌ (م‍ه‍ارت‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ وم‍ه‍ارت‌ ت‍ح‍م‍ل‌ ن‍اراح‍ت‍ی‌ ) ب‍رروی‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌: طرح‌ خ‍ط پ‍ای‍ه‌ چ‍ن‍دگ‍ان‍ه‌
رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طر ن‍وج‍وان‍ان‌ دب‍ی‍رس‍ت‍ان‍ی‌ م‍دارس‌ ش‍اه‍دوای‍ث‍ارگ‍رش‍م‍ال‌ غ‍رب‌ ت‍ه‍ران‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روش‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍اروش‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ردرم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ درک‍اه‍ش‌ ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌
اث‍رم‍ن‍دی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ ب‍راب‍ع‍ادم‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ع‍لام‍ت‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍ت‍لال‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌
ف‍رآی‍ن‍د اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ روان‍درم‍ان‍ی‌ پ‍وی‍ش‍ی‌ / ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ ت‍س‍ری‍ع‌ ش‍ده‌ ب‍رش‍دت‌ ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌
ب‍ررس‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ آم‍وزش‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (RESPECT) درک‍اه‍ش‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ پ‍رخ‍طرج‍ن‍س‍ی‌ درم‍ب‍ت‍لای‍ان‌ ب‍ه‌اخ‍ت‍لال‌ ه‍وی‍ت‌ ج‍ن‍س‍ی‌ م‍رد ب‍ه‌ زن‌
اث‍راف‍زای‍ش‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ه‍ای‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دردرم‍ان‌ رف‍ت‍اری‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ ج‍ب‍ری‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ران‍ت‍ق‍ال‌ ب‍ر ف‍رآی‍ن‍د ب‍ی‍ن‍ش‌ ، ش‍دت‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ اس‍اس‍ی‌ و ع‍لای‍م‌ ه‍م‍راه‌ در روان‌ درم‍ان‍ی‌ روان‌ پ‍وی‍ش‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ م‍دت‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ گ‍روه‍ی‌ ب‍رک‍اه‍ش‌ م‍ی‍زان‌ اش‍ت‍ی‍اق‌ ب‍ه‍ب‍ودک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ع‍ت‍ادان‌ ب‍ه‌ م‍واداف‍ی‍ون‍ی‌ ت‍ح‍ت‌ درم‍ان‌ ن‍گ‍ه‍دارن‍ده‌ ب‍ا م‍ت‍ادون‌
ن‍ق‍ش‌ ادغ‍ام‌ ف‍ک‍ر و ع‍م‍ل‌ در ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ع‍لائ‍م‌ و ن‍ش‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ وس‍واس‌ ، اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ن‍وروف‍ی‍دب‍ک‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لائ‍م‌ زن‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ وس‍واس‍ی‌ ج‍ب‍ری‌ ب‍ا ال‍گ‍وی‌ / ش‍س‍ت‍ش‍و
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ن‍وروف‍ی‍دی‍ک‌ در ب‍ه‍ب‍ود ع‍لای‍م‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اخ‍ت‍لال‌ طی‍ف‌ در خ‍ودم‍ان‍دگ‍ی‌ ب‍ا ک‍ارک‍رد ب‍الا
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ س‍ب‍ک‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ادان‌ و ب‍ل‍وغ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ پ‍س‍ر ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍ر ش‍ی‍راز
ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ رض‍ای‍ت‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و م‍ت‍غ‍ی‍ره‍ای‌ دم‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ آن‌ در م‍ع‍ل‍م‍ان‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ک‍م‌ ت‍وان‌ ذه‍ن‍ی‌ و ن‍اش‍ن‍وا در م‍ق‍طع‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ م‍ازن‍دران‌
ارت‍ب‍اط ش‍ب‍ک‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ در وال‍دی‍ن‌ دان‍ش‌ آم‍وزان‌ ع‍ق‍ب‌ م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌ آم‍وزش‌ پ‍ذی‍ر م‍ق‍طع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ و راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ دزف‍ول‌
راب‍طه‌ ع‍ام‍ل‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و اب‍ع‍اد ال‍گ‍وی‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍رات‍ب‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ا ع‍لای‍م‌ اض‍طراب‌ و اف‍س‍ردگ‍ی‌ ; ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ن‍ق‍ش‌ ت‍ع‍دی‍ل‌ ک‍ن‍ن‍ده‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ف‍راش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ ت‍ل‍ف‍ی‍ق‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌ و ب‍ازت‍وان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ در ک‍اه‍ش‌ ع‍لای‍م‌ و ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ی‍م‍اران‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ اس‍ک‍ی‍زوف‍رن‍ی‍ا
اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ درم‍ان‌ گ‍روه‍ی‌ ف‍ع‍ال‌ س‍ازی‌ رف‍ت‍اری‌ در ک‍اه‍ش‌ ش‍دت‌ ع‍لای‍م‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دان‌
راب‍طه‌ ب‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ دل‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ ، رض‍ای‍ت‍م‍ن‍دی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌ و اح‍س‍ا گ‍ن‍اه‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ب‍ا م‍ی‍ل‌ ج‍ن‍س‍ی‌ در زن‍ان‌
م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ی‌ ش‍ی‍وه‌ ه‍ای‌ وال‍دگ‍ری‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اس‍ت‍رس‌ م‍ادران‌ ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ س‍ن‍درم‌ داون‌ و گ‍روه‌ ش‍اه‍د
ن‍ق‍ش‌ ح‍ض‍ورذه‍ن‌ و اب‍ع‍اد س‍رش‍ت‌ م‍ن‍ش‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در س‍ب‍ک‌ ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌

 • بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با عزت نفس
 • رابطه جهت گیری هدف با رضایت زندگی در دانش آموزان
 • رابطه جهت گیری هدف با عزت نفس در دانش آموزان
 • بررسی رابطه هوش معنوی و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
 • رابطه خودتنظیمی یادگیری با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
 • رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با عزت نفس
 • بررسی ارتباط دست برتری با عزت نفس
 • نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • اثر سبک های شناختی بر مکانیسم های دفاعی
 • نقش باورهای فراشناخت و خود کارآمدی در شادکامی دانش آموزان
 • عوامل موثر بر تنیدگی و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
 • بررسی رابطه احساس پیوستگی و نارسایی هیجانی با شادکامی
 • بررسی رابطه کمال گرایی مثبت و منفی و حل مسائل شناختی
 • بررسی رابطه سبک های دلبستگی و کاهش علائم افسردگی
 • بررسی رابطه وضعیت اجتماعی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه وضعیت اقتصادی خانواده و متغیرهای فردی با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه کمال گرایی والدین با پیشرفت تحصیلی فرزندان
 • رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در شادکامی دانش آموزان
 • پیش بینی ویژگی های شخصیت با هوش معنوی وهوش هیجانی
 • رابطه سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با کمال گرایی فرزندان
 • بررسی رابطه پنج عامل شخصیت با شیوه های مدیریت
 • رابطه هوش معنوی وهوش هیجانی با سبک های هویت نوجوانان
 • رابطه مطلوبیت اجتماعی و خودکارآمدی در عزت نفس دانش آموزان
 • تاثیر آموزش جرات ورزی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان
 • رابطه بین جو روانی با سلامت عمومی کارکنان
 • رابطه عوامل عاطفی و شناختی در عملکردکارکنان
 • بررسی رابطه باورهای هوشی و سبک های هویت دانشجویان
 • رابطه باورهای هوشی و سازگاری فردی اجتماعی دانش آموزان
 • رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت و خلاقیت
 • رابطه سبک های اسناد(تبیین) با سلامت عمومی
 • رابطه سبک های اسناد با سبک های هویت
 • رابطه باورهای هوشی و عزت نفس دانش آموزان
 • نقش صفات شخصیت و رویکرد یادگیری در سلامت روانی و شادکامی دانشجویان
 • بررسی رابطه سبک های مقابله و اسناد با شادکامی
 • بررسی رابطه بین سبک های شناختی و راهبردهای شناختی و فراشناختی با سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان
 • رابطه سبک های دلبستگی و پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی
 • بررسی سبک های دلبستگی و سبک های هویت
 • بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش آموزان
 • بررسی رابطه سخت رویی با افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دانش-آموزان
 • بررسی تاثیر برنامه آموزش مهارت های اجتماعی بر سلامت عمومی دانش آموزان
  حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(
  اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
  مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
  یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان
 • رابطه الگوی پنج عاملی شخصیت، سبک های هویت و دینداری‏
 • مقایسه هوش و رشد اجتماعی کودکان زودرس، کم وزن در تولد و طبیعی‏
 • ارتباط فعالیت سیستمهای مغزی/ رفتاری و وقایع زندگی با تغییرات ایمنی‌شناختی
 • بررسی اثر روشهای درمانی و آموزشی سرمشق‌پذیری و تمرین سرمشق‌پذیری و آرمیدگی عضلانی در درمان رفتارهای غیر جرات ورزی و آموزش رفتارهای جرات ورزانه
 • بررسی اثربخشی روان درمانگری کوتاه‌مدت آموزش خود مهارگیری با و بدون جهت‌گیری مذهبی (اسلامی) بر مهار اضطراب و تنیدگی در سطح دانشجویان
 • بررسی رابطه میان تحریک طلبی و انگیزه‌های روانی، در دانشجویان
 • بررسی مقدماتی روایی اعتبار و نرم یابی سیاهه حالت صفت اضطراب (STAI-Y)
 •  بررسی تاثیر آموزش هوش هیجانی بر کاهش پرخاشگری و افزایش سازگاری فردی- اجتماعی در دختران  متوسطه شهرستان ایلام
 • حافظه کاذب و عوامل موثربر ان( فشارگروهی ، سن و غیره(
 • اثر اموزش شطرنج بر کودکان ناقص خوان
 • مقایسه نقش پذیری در کودکان طلاق و گروه کنترل
 • یادگیری مشارکتی و عوامل موثر بر ان

 

 • موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی و سلامت)
 • –         بررسی نقش ویژگی های شخصیتی کمالگرایی و سخت رویی در بیماران افسرده
 • –         بررسی نقش خشم و نشخوار خشم در بیماران افسرده
 • –         بررسی نقش تعدیل کننده پنج عامل بنیادی شخصیت در میزان اضطراب و افسردگی دانشجویان

–         بررسی نقش تعدیل کننده ویژگی های شخصیتی سخت رویی و کمالگرایی در رابطه بین استرس و پاسخ های فیزیولوژیک

–         بررسی نقش تعدیل کننده سبک های دلبستگی در رضایت زناشویی و کیفیت زندگی زوج های متأهل

–         تأثیر آموزش سخت رویی بر میزان استرس ادراکی و موفقیت تحصیلی

–         تأثیر سخت رویی بر موفقیت ورزشی و سلامت روانی ورزشکاران

–         بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد های شناختی وفراشناختی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

–         رابطه ناگویی هیجانی با سبک های انطباقی و مشکلات بین فردی

–         رابطه پایگاه هویت با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان سال اول

–         رابطه بین استفاده از مکانیسم های دفاعی و رفتار سازگارانه

–         نقش مکانیسم های دفاعی در تعدیل تجربه و ابراز خشم

–         تأثیر رواندرمانی گروهی مثبت بر خلق دانشجویان

–         مقایسه هوش هیجانی در افراد عادی و افراد مبتلا به افسردگی خفیف

–         مقایسه هوش هیجانی و سلامت روانی در دانشجویان/داش‌آموزان ممتاز و غیر ممتاز

·        طراحی مدلی جهت ارزیابی عملکرد سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی

·        طراحی مدلی جهت ارزیابی کیفیت زندگی و سنجش کیفیت زندگی سالمندان با استفاده از مدل طراحی شده

·        شناسایی و رتبه بندی شاخص های موثر بر کیفیت زندگی با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی FAHP

·        بررسی رابطه سلامت روانی و هوش هیجانی در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سلامت روانی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر سلامت روانی دانشجویان
 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در سلامت روانی دانشجویان
 •  رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی فرزندان
 • بررسی رابطه بین مهارتهای اجتماعی و سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اجتماعی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل فرهنگی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • مدلسازی عوامل اقتصادی موثر بر سلامت روانی دانش آموزان
 • میانجی گرهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با سلامت
 • فرایندهای روانشناختی و اجتماعی مرتبط با علائم بیماری­ها (مطالعه موردی بیماری خاص)
 • پاسخ­های رفتاری و هیجانی به بیماری­ها،غربالگری و روش­های تشخیص پزشکی
 • عوامل روانی گسترش جراحی­های زیبایی، سزارین، مصرف مواد آرایشی و مسائل مبتلا به­جامعه
 • عوامل روانشناختی مرتبط با انواع اعتیاد
 • نقش رسانه­ها و فناوری­های جدید در ارتقای سلامت
 • نابرابریها در سلامت و بیماریها
 • نقش روان­شناسی سلامت در ارتقای نظام بهداشتی
 • جنبه­های روان­شناختی ورزش و تغذیه
 • نقش هیجانات در رفتا­رهای مرتبط با سلامت
 • مداخلات روانشناختی در پیروی دارویی و درمان بیماریها و ارتقای سلامت
 • بررسی رابطه عوامل مربوط به خانواده و سلامتی
 • جنبه های روانشناختی و اجتماعی پیشگیری از بیماریها
 • معنویت،دین ، فرهنگ و سلامتی
 • رابطه استرس شغلی و رضایت از زندگی در امدادگران
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت: روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) و سبک های مقابله ای دانشجویان
 • رابطه بهداشت روان و بهداشت جنسی با سلامت
 • رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و رضایت شغلی
 • رابطه طرح واره های ناسازگاری اولیه و سلامت روانی دانشجویان
 • تاثیر روان درمانی بین فردی و گروهی بر درمان افسردگی

·        بررسی رابطه سلامت روانی و سبک های مقابله ای در دو گروه ورزشکار و غیر ورزشکار

موضوعات پیشنهادی روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی)

–         بررسی روابط ساده و چندگانه هیجان خواهی، ناگویی خلقی و ابراز وجود با آمادگی اعتیاد در دانشجویان دانشگاه

–         آنومی فرهنگی و اجتماعی  و اعتیاد به مواد مخدر

–         آموزش مهارت های اجتماعی در پیشگیری از اعتیاد

–         مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اجتماعی نظیر شغل و سن و جنسیت و غیره

–         مدلسازی ارتباط اعتیاد به مواد مخدر با مولفه های اقتصادی فرهنگی

–         بررسی اثر بخشی درمان گروهی شناختی- رفتاری مدیریت خشم بر خشم و آمادگی اعتیاد

–         بررسی تأثیر گروه درمانی شناختی-رفتاری و حمایتی بر سلامت روان و باورهای غیرمنطقی مادران دارای فرزند مبتلا به اختلال اوتیستیک

–         بررسی رابطه بین هوش هیجانی و شادکامی در دانشجویان دانشگاه

–         بررسی مشکلات رفتاری برونی سازی شده و نگرش نسبت به مواد در دانش آموزان دختر و پسر سال اول دبیرستان های شهرستان

–         بررسی ویژگی های جمعیت شناختی و اختلالات شخصیتی در دختران مجرد جوانی که رابطه جنسی دارند.

–         بررسی تأثیر آموزش مهارت شیوه های حل مسأله در بهبود شیوه های حل مسأله و پیشگیری از عود در معتادان شهر .

موضوعات روانشناسی تربیتی

 • طراحی و تدوین الگوئی جهت زمینه سازی رشد خلاقیت در روند یادگیری در ساختار برنامه درسی آموزش دوره راهنمائی در ایران
 • بررسی رابطه ابعاد شخصیتی (پنج عامل بزرگ شخصیت شامل : روان رنجورخویی، برونگرایی، گشودگی، پذیرش، وظیفه شناسی) وآشفتگی روان شناختی دانشجویان
 • شناسایی و اولویت بندی عوامل آموزشی، کالبدی و سازمانی موثر بر شادمانی
 • طراحی الگویی جهت بررسی نقش متغیرهای فردی، خانوادگی، روانشناختی و فراشناختی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان
 •  رابطه الگوهای فرزندپروری با سلامت روانی و پیشرفت تحصیلی فرزندان
 • طراحی الگوئی جهت شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بر اساس مدل  تیمز۹۹ (TIMSS-R)
 • طراحی مدلی جهت بررسی رابطه بین اهداف پیشرفت، خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی
 • بررسی رابطه بین یادگیری مشارکتی و مهارتهای اجتماعی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
 • رابطه هوش هیجانی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

 

نظرات

نظر خود را بنویسید