پرسشنامه

نمونه فایل رایگان پرسشنامه عشق مثلثی اشترنبرگ

  • 595

 

معرفی پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ  (1989)

 در زبان عامه گاهی عشق را معادل علاقه شدید قلبی تعریف می کنند، اما عشق، معنا و گستره بیشتر و عمیقتری از صرف علاقه دارد. اریکسون عشق را مهمترین مزیت انسان می دانست. او عشق را از خودگذشتگی دوجانبه یعنی ادغام شدن فرد در شخص دیگری توصیف کرد. عشق لذتی مثبت، احساسی عمیق، علاقه ای لطیف و یا جاذبه ای شدید است که اشاره به پذیرش بی قید و شرط و دوست داشتن یک فرد دارد. روانشناسی عشق را پدیده ای اجتماعی و فرهنگی قلمداد می کند و در این زمینه یک نظریه از عشق که به اندازه کافی کلی و به فرهنگ های مختلف اطلاق پذیر است" نظریه مثلث عشق یا نظریه عشق مثلثی" می باشد.

پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ در سال 1989 توسط استرنبرگ ساخته شد و شامل 45 سوال می باشد که هر 15 سوال آن، یکی از ابعاد سه گانه عشق (شور و شهوت/صمیمیت/تعهد) را می سنجد

 

جهت دانلود نمونه فایل رایگان پرسشنامه عشق مثلثی استرنبرگ بر روی دانلود کلیک فرمایید.

 

دانلود پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی استرنبرگ- دانلود پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  اشترنبرگ - پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ  نمره گذاری پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ  تفسیر پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ - خرده مقیاس های پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ- مولفه های پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ - ابعاد پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ - تفسیر پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ - تعریف مفهومی و علمیاتی پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ- تعریف نظری و کاربردی پرسشنامه رایگان سبک های عشق ورزی  استرنبرگ  دانلود مقیاس رایگان عشق مثلی استرنبرگ- دانلود مقیاس رایگان عشق مثلی اشترنبرگ - مقیاس رایگان عشق مثلی استرنبرگ  نمره گذاری مقیاس رایگان عشق مثلی استرنبرگ  تفسیر مقیاس رایگان عشق مثلی استرنبرگ - دانلود پرسشنامه رایگان عشق مثلی استرنبرگ- دانلود پرسشنامه رایگان عشق مثلی اشترنبرگ - پرسشنامه رایگان عشق مثلی استرنبرگ  نمره گذاری پرسشنامه رایگان عشق مثلی استرنبرگ  تفسیر پرسشنامه رایگان عشق مثلی استرنبرگ - خرده مقیاس های پرسشنامه رایگان عشق مثلی استرنبرگ- مولفه های پرسشنامه رایگان عشق مثلی استرنبرگ - ابعاد پرسشنامه رایگان عشق مثلی استرنبرگ - تفسیر پرسشنامه رایگان عشق مثلی - دانلود آزمون رایگان عشق مثلی استرنبرگ- دانلود پرسشنامه

 رایگان عشق مثلی اشترنبرگ - آزمون رایگان عشق مثلی استرنبرگ – فایل رایگان پرسشنامه عشق مثلث استرنبرگ – پرسشنامه عملکرد خانواده - پرسشنامه عملکرد خانواده مک مستر - پرسشنامه عملکرد خانواده- Download Sternberg Love Styles Free Questionnaire - Download Sternberg Love Styles Free Questionnaire - Sternberg Love Styles Free Questionnaire Score - Sternberg Love Styles Free Questionnaire Score - Free Sternberg Love Questionnaire Interview Questionnaire - Free Questionnaire Subscales Sternberg Love Styles - Free Sternberg Love Questionnaire Components - Sternberg Free Style Inventory Dimensions - Interpretation of Sternberg Free Love Inventory Questionnaire - Conceptual and Scientific Definition of Free Sternberg Love Inventory Questionnaire - Theoretical and User Definition Free Inventory styles of love Sternberg - Download Sternberg's Free Love Questionnaire - Download Sternberg's Free Love Questionnaire - Sternberg's Free Love Questionnaire - Sternberg's Free Love Questionnaire Score - Interpreting Sternberg's Free Love Questionnaire - Sternberg's Free Love Questionnaire Subscales - Components of the Free Love Questionnaire Sternberg - Free Sternberg Inventory - Sample Interpretation - Free Sternberg Inventory Interview - Download Sternberg Free Inventory - Download Sternberg Inventory - Free Sternberg Inventory - Sternberg's Free Love Scale - Download Sternberg's Free Love Scale - Sternberg's Free Love Scale - Sternberg's Free Love Scale Score - Sternberg's Free Love Scale Interpretation - 

نظرات

نظر خود را بنویسید