پرسشنامه

نمونه فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون

  • 3937

 

معرفی پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون 2003

پرسشنامه تاب آوری (Resiliency questionnaire) را کانر و دیویدسون در سال 2003 ( 2003 ,(Connor & Davidson با مرور منابع پژوهشی ۱۹۹۱- ۱۹۷۹ حوزه تاب آوری تهیه کردند. بررسی ویژگی های روان سنجی پرسشنامه تاب آوری (Resiliency questionnaire) در شش گروه، جمعیت عمومی، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت های اولیه، بیماران سرپایی روانپزشکی، بیماران با مشکل اختلال اضطراب فراگیر و دو گروه از بیماران استرس پس از سانحه انجام شده است. تهیه کنندگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (Connor and Davidson ResiliencyQuestionnaire) بر این باورند که پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (Connor and Davidson Resiliency Questionnaire) به خوبی قادر به تفکیک افراد تاب آور از غیرتاب آور در گروه های بالینی و غیربالینی بوده و می تواند در موقعیت های پژوهشی و بالینی مورد استفاده قرار گیرید

نحوه نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون 2003

پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (Connor and Davidson Resiliency Questionnaire) شامل ۲۵ عبارت می باشد. نمره گذاری پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون (Connor and Davidson Resiliency Questionnaire) بر اساس یک طیف لیکرت 5 درجه ای بین صفر (کاملاً نادرست) تا چهار (همیشه درست) انجام می شود. در تفسیر پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون هر چه فرد نمره بالاتری کسب نماید، دارای تاب آوری بیشتری است. هدف پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون، سنجش میزان تاب آوری افراد و مقایسه سطح تاب آوری گروه های پژوهشی مختلف می باشد.

دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری- فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری- نمونه فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری- دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون - فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون - نمونه فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون- فایل ورد رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون - فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون Word - فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون Doc- دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری- فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری- نمونه فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری- دانلود رایگان پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون - فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون - نمونه فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون- فایل ورد رایگان پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون - فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون Word - فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون Doc- دانلود رایگان مقیاس تاب آوری- فایل رایگان مقیاس تاب آوری- نمونه فایل رایگان مقیاس تاب آوری- دانلود رایگان مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون - فایل رایگان مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون - نمونه فایل رایگان مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون- فایل ورد رایگان مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون - فایل رایگان مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون Word - فایل رایگان مقیاس تاب آوری کانر و دیویدسون Doc-Free Download Resilience Questionnaire - Free File Resilience Questionnaire - Free File Resolution Questionnaire - Free Download Conner & Davidson Resilience Questionnaire - Free Conner & Davidson Resilience Questionnaire File - Free Conner & Davidson Resilience Questionnaire File - Free Word File Conner & Davidson Resilience Questionnaire - Free Conner & Davidson Word Resilience Questionnaire - Free Conner & Davidson Resilience Questionnaire Doc Doc - Download Free Resilience Questionnaire- Free Resolution Questionnaire File - Free File Resolution Questionnaire- Free download Conor & Davidson Resilience Questionnaire - free Conor & Davidson Resilience Questionnaire File - free sample Conor & Davidson Resilience Questionnaire - free Word file Conor & Davidson Resilience Questionnaire - free file Conor & Davidson Resilience Questionnaire Word - free file Conor & Davidson Resiliency Questionnaire Doc- Free Download Resilience Scale- Free Resilience Scale File- Free Resilience Scale File Sample- Free Download Conner & Davidson Resilience Scale - Free Conner & Davidson Resilience Scale File - Free Scale Result File File Connor & Davidson Collection - Word Rig File Connor & Davidson Resilience Scale - Free Conner & Davidson Resilience Scale Word Word - Free Conor & Davidson Resilience Scale Doc

جهت دانلود نمونه فایل رایگان پرسشنامه تاب آوری کانر و دیویدسون بر روی باکس نارنجی رنگ دانلود  کلیک فرمایید

نظرات

نظر خود را بنویسید