پرسشنامه

نمونه فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد OHI

  • 2482

معرفی پرسشنامه شادکامی آکسفورد (Oxford Happiness Inventory)

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) است که معادل انگلیسی آن Oxford Happiness Inventory است. این ابزار توسط آراگایل، مارتین و کراسلند در سال 1989 (Argyle, Martin, & Crosland, 1989) و بر اساس سیاهه افسردگی بک  (1976)، در دانشگاه آکسفورد انگلستان ساخته شده است. 21 گزاره این پرسشنامه از پرسشنامه فوق الذکر گرفته شده ومعکوس گردیده و 11 گزاره به آن اضافه شده است تا سایر جنبه های سلامت ذهنی را پوشش دهد.

نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI)

پرسشنامه شادکامی آکسفورد (OHI) دارای 29 گزاره است. نمره گذاری پرسشنامه شادکامی آکسفورد بدین صورت است که آزمودنی در هر آیتم می بایست متناسب با وضعیت خلق و خوی خود، یکی از چهار گزینه را که مطابق وضعیت فعلی خودش است را انتخاب نماید.

دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی- فایل رایگان پرسشنامه شادکامی- نمونه فایل رایگان پرسشنامه شادکامی- دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد - فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد - نمونه فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد- فایل ورد رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد - فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد Word - فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد Doc- دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی- فایل رایگان پرسشنامه شادکامی- نمونه فایل رایگان پرسشنامه شادکامی- دانلود رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد - نمونه فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد- فایل ورد رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد - فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد Word - فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد Doc- دانلود رایگان مقیاس شادکامی- فایل رایگان مقیاس شادکامی- نمونه فایل رایگان مقیاس شادکامی- دانلود رایگان مقیاس شادکامی آکسفورد - فایل رایگان مقیاس شادکامی آکسفورد - نمونه فایل رایگان مقیاس شادکامی آکسفورد- فایل ورد رایگان مقیاس شادکامی آکسفورد - فایل رایگان مقیاس شادکامی آکسفورد Word - فایل رایگان مقیاس شادکامی آکسفورد -Free download happiness questionnaire - free file happiness questionnaire - free sample happiness questionnaire - free download oxford happiness questionnaire - free file oxford happiness questionnaire - free sample word oxford happiness questionnaire - free file oxford happiness questionnaire - free file oxford happiness questionnaire - word file Free Oxford Happiness Questionnaire Doc- Download Free Happiness Questionnaire- Free Happiness Questionnaire File- Free Sample Happiness Questionnaire File- Download Free Oxford Happiness Questionnaire - Free Oxford Happiness Questionnaire - free sample Oxford Happiness Questionnaire - free Word file Oxford Happiness Questionnaire - free Oxford Happiness Questionnaire file Word - free Oxford Happiness Questionnaire Doc- Download Free Happiness Scale - Free Happiness Scale File - Free File Happiness Scale- Free Oxford Happiness Scale - Free Oxford Happiness Scale File - Free Oxford Happiness Scale File - Word File Free Oxford Happiness Scale - Free Oxford Happiness Scale File - Free Oxford Happiness Scale File

جهت دانلود نمونه فایل رایگان پرسشنامه شادکامی آکسفورد بر روی دانلود کلیک فرمایید.

نظرات

نظر خود را بنویسید